Om Samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en bred förvaltning som ansvarar för tre, stora verksamhetsområden. Samhällsutveckling är en motor inom samhällsbyggnadsprocessen med myndighetsutövning inom miljö, plan och bygg samt både den långsiktiga och kortsiktiga fysiska planeringen. Samhällsservice samlar en stor del av den kommunala servicen när det gäller avfallshantering, leverans av mat till både skola och särskilda boenden/hemtjänst, skötseln av den offentliga miljön samt kommunens fordonsorganisation och sist men inte minst Räddningstjänsten som ser till att kommunen är väl rustade att hantera bland annat olyckor.

Mål och vision

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsidé är en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess, från idé till daglig drift. Det innebär att ledningen och samordningen av den fysiska planeringen och förvaltningen av densamma när det är färdigbyggt ska hanteras hos oss.

 

 

Organisationskultur

Det är viktigt att vi upprätthåller en hög servicenivå och att arbetet präglas av ett invånarperspektiv i alla frågor. Vi tror på att delaktighet föder engagemang och att alla medarbetare har ett ansvar att göra varandra lite bättre. Det är viktigt att vi alla tar initiativ och vågar.

 

 

 

 

 

Våra verksamheter

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens uppgift är att skapa en trygg och säker kommun genom att förebygga risker för brand och andra olyckor. När larmet går finns ca 20 deltidsbrandmän i beredskap dygnet runt. Genom tillsyn och utbildningsinsatser skyddas liv och egendom.

Miljöenheten

Miljöenheten ansvarar för att, på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden, bedriva tillsyn, prövning samt rådgivning med stöd av cirka 15 lagstiftningar däribland livsmedelslagen, miljöbalken, alkohol- och tobakslagen samt hälsoskyddslagstiftningen. En viktig uppgift för enheten är att delta i kommunens planeringsprocess så att miljöfrågorna kommer med i planeringen och att kommunens mål och vision uppnås.

 

Måltidsenheten

Måltidsenheten strävar efter att servera näringsrika och hållbara måltider, allt från producent- till mottagarled, och att skapa glädje och förväntningar kring en måltid.

 

Kulturenheten

Kulturenheten ansvarar för kulturfrågorna i kommunen, allt ifrån bevarande av kulturarvet till utveckling av framtidens kultur och kulturutövare. Inom Kulturenheten finns både bibliotek, kulturskola, Teckningsmuseet, allmänkulturfrågor och Ung i Laholms öppna mötesplatser för ungdomar. Vi bidrar till människors utveckling och välmående genom att främja kultur, kreativitet och innovation.

Teckningsmuseet

Teckningsmuseet är Nordens enda museum för teckningskonst och ett av kommunens största besöksmål. Här ser du utställningar av både nordiska och internationella konstnärer, samt verk ur samlingen. Museet är ett forum för såväl nya strömningar som historiska återblickar, och bjuder även på en inspirerande skapande verksamhet.

Kulturskolan 

Kulturskolan ansvarar för olika utbildningsinriktningar i fyra olika spår: Musik, Scenkonst, Konst och media och KomTek. Kulturskolan är en plats där du kan utveckla och stimulera ditt skapande och stimuleras till ett eget och aktivt kulturengagemang.

Bibliotek

Biblioteksenheten ansvarar för Laholms stadsbibliotek, Campus Laholms bibliotek, Bokbussen och våra meröppna närbibliotek i Knäred och Våxtorp. Vi är demokratins, transparensens och informationens samlingsplats.

Ung i Laholm

Ung i Laholm jobbar för och med ungdomar i Laholms kommun. Målgrupp är främst unga i åldrarna 13–15 år. Ung i Laholm ansvarar bland annat för de öppna mötesplatser runt om i kommunen, och för ungdomsdemokratiarbetet genom kommunens Ungdomsforum.

Fritidsenheten 

Fritidsenheten ansvarar för bland annat Folkhälsocentrum, fyra utomhusbad, fritidsanläggningar och föreningsutveckling. Vi stöttar det ideella föreningslivet och arbetar för att alla invånare skall kunna ha en meningsfull fritid.

Plan- och byggnadsenheten

Plan- och byggnadsenheten är en viktig kugge i kommunens samhällsbyggnad. Enheten ansvarar för detaljplanering, bygglovshantering, mät verksamhet, kartframställning och GIS verksamheten (geografiskt informations system). Enhetens ansvarsområden styrs av olika lagstiftningar varav den främsta är plan- och bygglagen. Inom de olika arbetsområdena ingår handläggning och tillsyn men en stor del av arbetet innebär också rådgivning och kontakt med invånare, företagare, myndigheter med flera.

 

Stabsenheten

Stabens arbete syftar till att stödja hela förvaltningens arbete med en effektiv administration med högsta möjliga rättssäkerhet och kvalitet. I detta ingår nämndsadministration, ekonomiplanering och uppföljning, digitalisering, fakturahantering, utredningsarbete mm. Staben består av nio personer som arbetar mot samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden samt förvaltningens sju enheter.

Möt våra medarbetare

Agnes Marklund

Översiktsplanerare
 

(Klicka för mer information)

Sök lediga jobb

Folkhälsosamordnare sökes till Laholms kommun

Samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen, Kulturenheten, Laholm
Sista ansökningsdatum 2024-06-24


Bibliotekarie inriktning barn och unga sökes till Laholms kommun

Samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen, Kulturenheten, Laholm
Sista ansökningsdatum 2024-06-25


Cellolärare till Kulturskolan i Laholms kommun

Samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen, Kulturskolan, Laholm
Sista ansökningsdatum 2024-06-16


Arbetsledare till park/gata/strand- Driften på Tekniska enheten

Samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska enheten, Laholm
Sista ansökningsdatum 2024-06-16