Om Kommunstyrelsens förvaltning

Vår övergripande funktion är att vara lednings-, samordnings- och serviceorgan mellan övriga nämnder och förvaltningar och kommunstyrelsen. Inom förvaltningen arbetar vi även med strategiska frågor, utvecklingsfrågor och kommunikation.

Vi företräder kommunen på ett förtroendefullt sätt och arbetar med att ständigt utveckla kommunen både som organisation och som plats att leva och bo på samt fyller en viktig funktion internt som en stödfunktion.

Mål och vision

På Kommunstyrelsens förvaltning har vi ett kommunövergripande uppdrag att bistå övriga förvaltningar med stöd och service och med kompetens inom respektive område. Målet är att stödja, samordna och utveckla arbetet så förvaltningarna får rätt förutsättningar att utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

För att nå våra mål så arbetar vi efter vår värdegrund; Glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme!

  • Glädje uppstår i en trygg och positiv arbetsmiljö där vi stödjer, uppmuntrar och uppskattar varandra.
  • Mod uppstår i ett tillåtande klimat där vi vågar vara oss själva och visar öppenhet.
  • Delaktighet uppstår genom att vi tar ett gemensamt ansvar för att informera, lyssna och mötas i goda relationer.
  • Engagemang uppstår i en kreativ och utvecklande atmosfär där vi är aktiva, ansvarstagande och nyfikna.
  • Gott föredöme visar vi genom att möta andra så som vi själva vill bli bemötta.

Organisationskultur

Hos oss på Kommunstyrelsens förvaltning eftersträvar vi ett öppet klimat och en organisationskultur som genomsyras av vår värdegrund.

Vi har en bredd av enheter och professioner inom förvaltningen och det är viktigt att komma ihåg att det är medarbetarna inom samtliga områden på förvaltningen som är delaktiga i skapandet av vår organisationskultur – Tillsammans är vi Laholms kommun. Vi har därför ställt frågan till medarbetarna, vad dem vill lyfta om organisationskulturen på sin arbetsplats och har sammanställt svaren nedan:

Organisationskulturen på arbetsplatsen beskrivs av många som engagerande, stöttande, flexibel och inbjudande.

Vi drivs av samarbete och att lyckas tillsammans, vi hjälper och stöttar varandra, får varandra att känna oss välkomna och värdefulla. Det är även viktigt att vara modig och våga misslyckas - det är då vi vågar utvecklas.

Vi eftersträvar en god stämning på arbetsplatsen och vi hjälps åt för att skapa och bibehålla den.

Vi har ett klimat där vi kan vara oss själva och har kul på jobbet.

Vi är inlyssnande och tar vara på våra olika perspektiv och olikheter, det gör att vi kan komplettera varandra och våra kompetenser samtidigt som vi breddar våra egna perspektiv.

Tillsammans strävar vi efter samma mål - att göra så gott arbete som möjligt, vara hjälpsamma och stötta varandra.

Våra verksamheter

Verksamheten HR och lön

Verksamhetens uppdrag består av strategiskt utvecklingsarbete och verksamhetsstöd samt ansvar för säkerställandet av kommunens personalpolitik, personalförsörjning, kompetensutveckling, ledarutveckling, arbetsmiljö, organisationsfrågor, lönebildning, avtal och förhandlingar, löneadministration och systemförvaltning, pensions- och försäkringsfrågor samt ge stöd vid rekrytering och personalsociala frågor.

Verksamheten består även av:

  • Bemanningsenheten som är en stödverksamhet som bemannar vid frånvaro till kommunens olika verksamheter. Till verksamheterna erbjuder bemanningsenheten spetskompetens inom bemanning och rekryteringsprocessen.

  • Kommunikationsenheten som har det övergripande ansvaret för kommunens kommunikationsstrategi, webbplats, grafisk profil, framställning av redaktionellt material, marknadsföring och stöd för förvaltningarnas kommunikation.

  • Medborgarservice ger information, service och handlägger ärenden i kommunala frågor och svarar för kommunens konsumentvägledning. I mångt och mycket är Medborgarservice Laholms kommuns ansikte utåt.

Ekonomi

Verksamhet ekonomi samordnar kommunens ekonomistyrning och ger stöd och vägledning till förvaltningarna. Ansvaret för ekonomistyrningen består av att sammanställa och ta fram beslutsunderlag för bland annat budget, övrig ekonomisk planering, uppföljningar, delårsrapport och årsredovisning.

Verksamheten består även av:

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten leder, samordnar och utvecklar processer som rör upphandlingar av varor, tjänster och verksamhetsentreprenader. Vi ansvarar även för att förvalta och följa upp avtal, möjliggöra effektiva inköp samt biträda kommunens förvaltningar med kvalificerad rådgivning i frågor som rör upphandling, inköp och avtal.

Kanslienheten

Kanslienheten huvudsakliga uppdrag är att stödja kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnd med dess utskott och beredningar vid sammanträdena, i dess ärendeberedning och nämndsadministration. Vi ger juridisk rådgivning, utbildning och beslutstöd i kommun- och förvaltningsrättsliga frågor och ansvarar även för kommunarkivet.

IT

IT-enheten levererar teknisk service och support till kommunorganisationen. Vårt huvudsakliga uppdrag är att utveckla och tillhandahålla drift för kommunens IT-infrastruktur samt att beställa hård- och mjukvara till verksamheterna.

Viktiga områden är att stödja verksamheterna med att svara på supportfrågor, arbeta med drift och underhåll av IT-infrastrukturen, stödja vid utveckling eller nyanskaffning av stödsystem, samt hjälpa till med frågor som rör telefoni, installationer av utrustning som skrivare, PC, smartboard med mera. Enheten driver även digitaliseringsarbetet inom kommunen.

Säkerhet

Säkerhetsenheten arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor. Ansvarsområdena är brottsförebyggande frågor, internt skydd, informationssäkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap och civilt försvar. De tre sistnämnda områdena är styrda av olika lagstiftningar och det är tydligt reglerat vad kommunen ska arbeta med.

Laholms kommun ansvarar för att viktig samhällsservice fungerar både i vardagen och vid olika samhällsstörningar/kriser. Säkerhetsenheten har en aktiv och ledande roll i detta arbete både före, under och efter en kris.

Näringsliv

Näringslivsenheten har det övergripande ansvaret för kommunens arbete med näringslivsfrågor (starta, etablera och/eller utveckla företag) samt kommunens arbete med att utveckla destinationen Laholms kommun som besöksmål.

Vår näringslivsverksamhet bygger på och bidrar till tillväxt och utveckling för Laholms kommun, för näringslivet i stort men också för det enskilda företaget. För att kunna driva systematisk utveckling hos näringslivet måste vi förstå företagens behov och utmaningar samt arbeta med lösningar ur ett kundperspektiv.

Möt våra medarbetare

Malin Bergh

Lönekonsult
 

(Klicka för mer information)

Medarbetare

Anna-Lena Karlsson

Näringslivs- och destinationsutvecklare

(Klicka för mer information)

Sök lediga jobb

För tillfället finns inga lediga tjänster