Om Socialförvaltningen

På Socialförvaltningen har vi en skyldighet att inom ramen för vårt lagstadgade ansvar tillgodose våra kommuninvånares behov av stöd och hjälp. Mycket av vårt utvecklingsarbete bygger på samverkan såväl internt, med andra förvaltningar, som externt med andra myndigheter och civilsamhälle, men viktigast är samverkan och delaktighet med våra invånare genom bland annat tjänstedesign.

Vi förmedlar och verkställer tidiga insatser, vård och omsorg, kommunal rehabilitering samt kommunal sjukvård, där vi vänder oss till målgrupperna: barn och unga, personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning samt äldre personer.

Vi är en pigg, nyfiken, modig och tillitsfull organisation som aktivt bidrar till ett hälsofrämjande arbete och en hållbar samhällsutveckling.

Mål och vision

Vår framtidsbild: Nöjda medborgare som tillsammans med oss utformar socialtjänstens innehåll och utveckling.

Vi arbetar för en god och nära vård och omsorg: Syftet med nära vård är att socialtjänsten ska:

  • utgå från individuella förutsättningar och behov
  • bygga på relationer, hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt arbete
  • bidra till jämlik hälsa, trygghet och självständighet bidra till bättre kontinuitet, god kvalitet och en rationell användning av vårdens gemensamma resurser. Den ska grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit

 

Organisationskultur

Vi arbetar så klart för att skapa en bra arbetsmiljö med ett gott arbetsklimat som vi alla känner oss stolta över. Vi erbjuder ett tryggt och meningsfullt arbete där du kan göra skillnad.

Socialförvaltningens filosofi:

- Förebild; genom ord och handling, står vi för en kultur- och värdegrund som främjar samverkan, mångfald och hälsa/välmående.

- Engagerande; vi skapar ett transparant, kommunikativt klimat där kreativitet, nyfikenhet och goda idéer tas om hand.

- Medskapande; ve ser, har tillit till och involverar människorna utifrån deras förmågor och resurser.

- Modig; vi är en tillåtande och kreativ organisation som främjar förändringsarbete, goda idéer och vågar prova nya vägar.

- Ansvarstagande; tillsammans leder/arbetar vi mot uppsatta mål och tar ansvar för Laholm kommuns utveckling.

Våra verksamheter

Kvalitet- och utveckling

Vår roll är att medverka till att systematiskt kvalitetssäkra och utveckla verksamheten samt att skapa tydlig struktur för styrning, ledning och uppföljning. Det kan till exempel ske genom kartläggningar, utvärderingar, omvärldsbevakning och genom att prova ”kreativa idéer” i syfte att skapa lärande och ständiga förbättringar.

​För att vi ska kunna ge stöd till verksamheten har vi olika professioner som; ekonom, kvalitetsutvecklare, kvalitetsutvecklare med fokus på digitalisering, systemadministration, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt nämnds administratör.

Enheten för Hälsofrämjande och förebyggande arbete ingår som en del av verksamheten, utifrån uppdraget att medverka i att nå målet med att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för våra invånare.​​

 

Funktionsstöd/HSL

Inom verksamheten för funktionsstöd ger vi riktade insatser till barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar bland annat i form av personlig assistans, boende och boendestöd, barn och unga verksamhet i form av kortidsvistelse, korttidstillsyn, avlösarservice samt ledsagarservice. Insatserna regleras i lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) samt enligt socialtjänstlagen (SoL).

Inom Hälso- och sjukvården erbjuder ett omväxlande och givande arbete. Verksamheten framhåller vikten av att utvecklas och arbetar med att möta framtidens kommunala hälso-och sjukvård, kopplat till God och Nära vård.

På vår hälso och sjukvårdsenhet kan du arbeta som sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut på SÄBO, inom ordinärt boende eller inom verksamheten för funktionsstöd.

Laholms kommun har även Akademisk Specialist Tjänstgöringsavtal (AST) med vårdförbundet där sjuksköterskorna i verksamheten kan ansöka om att få vidareutbildningen förlagd under arbetstid. Hos oss är det även möjligt att hospitera för att du själv ska få en bild av arbetet och en känsla för hur arbetsplatsen ser ut och om det är något som lockar Dig!

På hjälpmedelservice servar vi verksamhet och invånare med hjälpmedel, lås och larm, matleveranser och inköp av dagligvaror.

Individ och familj

Inom verksamheten Individ och familj arbetar vi tillsammans för att erbjuda en lättillgänglig och serviceinriktad socialtjänst med stort fokus på tidiga insatser och tilltro till människans egna resurser.

Vi arbetar för en rättssäker myndighetsutövning och nära samarbete mellan myndighet och öppenvård.

Systemteori, anknytningsteori, resilience, samt barn- och ungas utveckling är grundteorier som verksamhetens arbete lutar sig på och du deltar även tillsammans med din enhet i en verksamhetsgenomgripande implementering av Signs of Safety.

Vi samarbetar med följeforskare från Lunds universitet och Halmstad Högskola inom flera av våra verksamhetsgrenar. Vi vill veta- att det vi gör- gör skillnad för de vi möter! Här kan Du växa och utmanas i ett tillåtande och tillitsfullt klimat.

Verksamhet Senior

Inom verksamheten arbetar vi med myndighetsutövning. Biståndshandläggarna utreder ansökningar enligt socialtjänstlagen så som hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende, dagverksamhet mm.

I verkställigheten finns sex hemtjänstområden inklusive nattpatruller. Det finns sex särskilda boende för äldre på orter fördelade över Laholms kommun där vi även har ett antal avdelningar för personer med demenssjukdom. Det finns även en korttidsenhet i kommunen där insats kan ges under en kort period samt en dagverksamhet för personer med kognitiv svikt.

Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen fokuserar på självbestämmande, bemötande, insatser av god kvalitet, trygghet, meningsfullhet, sammanhang, individanpassning och delaktighet samt respekt för privatliv och personlig integritet. Utifrån vår värdegrund arbetar vi för att våra brukare ska ha en god livskvalitet.

Möt våra medarbetare

Camilla Johansson

Undersköterska
 

(Klicka för mer information)

Medarbetare

Chen You

Undersköterska
 

(Klicka för mer information)

Medarbetare

Malin Karlsson

Undersköterska
 

(Klicka för mer information)

Sök lediga jobb

Verksamhetsutvecklare sökes till Laholms kommun

Socialförvaltningen, Kvalitet och utveckling, Laholm
Sista ansökningsdatum 2024-01-15


Registrator sökes till Laholms kommun

Socialförvaltningen, Kvalitet och utveckling, Laholm
Sista ansökningsdatum 2024-01-09


Rådgivande joursjuksköterska till Laholm

Socialförvaltningen, LSS/HSL, Hälsosjukvård SSK, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-12-21


Poolchef i Äldreomsorgen sökes till Laholms kommun

Socialförvaltningen, Senior, Laholm
Sista ansökningsdatum 2024-01-01


Sjuksköterska för kväll-och nattjänstgöring i Laholms kommun

Socialförvaltningen, LSS/HSL, Hälsosjukvård SSK, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-12-18


Sjuksköterska till Båstadvägen i Laholms kommun

Socialförvaltningen, LSS/HSL, Hälsosjukvård SSK, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-12-18


Undersköterska till område 1 Lingården Hemtjänst

Socialförvaltningen, Senior, Hemtjänstområde 1, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-12-18


Stödassistent till Sinnesgymmet i Knäred

Socialförvaltningen, LSS/HSL, LSS Daglig verksamhet, Daglig verksamhet, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-12-13


Undersköterska nattpatrull, Laholms kommun

Socialförvaltningen, Senior, Hemtjänstområde 6, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-12-10