Om Barn- och ungdomsförvaltningen

Inom Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar olika professioner tillsammans med barn och elever i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola. Vi har 16 förskolor och 12 grundskolor inklusive fritidshem samt grundsärskola i vår verksamhet. Som stöd till våra förskolor, skolor och fritidshem finns enheten Barn- och elevhälsan, enheten för Flerspråkighet och integration samt enheten för Administration, kvalitet och utveckling.

Som nyexaminerad förskollärare eller lärare inom skola och fritidshem finns tid och forum för att kontinuerligt möta en utsedd, erfaren mentor inom ramen för din introduktionsperiod. Innehållet i träffarna anpassas utifrån de utmaningar som du möter och kan lyfta med mentorn. Mentorn fungerar som en kritisk vän som lyssnar, vägleder och delar med sig av sin erfarenhet. En kvalitativ introduktion är viktig även om du inte är nyexaminerad och det finns olika modeller för hur de ser ut beroende på vilken funktion tjänsten har.

Mål för verksamheten

Vår ambition är att våra barn och elever ska mötas av personal som är engagerade i sitt uppdrag och medvetna om sin betydelse för att barn och elever ska lyckas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lust att lära och mod att pröva är viktiga ställningstagande som ska prägla våra förskolor, skolor och fritidshem. Det är av största betydelse att alla våra barn och elever möts av en känsla av delaktighet och får möjlighet att ingå i ett inkluderande sammanhang. Verksamheten strävar efter att skapa trygga och utforskande miljöer, där alla barn och elever får möjlighet att utvecklas och har en hög grad av närvaro. En förutsättning för att nå det är att vi samverkar mellan våra enheter utifrån en kommunikativ organisation och gemensam värdegrund.

Organisationskultur

Värdet av samverkan och en ambition att vi tillsammans kan göra skillnad och utveckla verksamheten är lika viktigt oavsett vilken funktion du arbetar som inom vår förvaltning. Vi drivs av att arbeta systematiskt och långsiktigt för att utveckla de delar som behöver förbättras och hålla fast vid de delar som är framgångsrika. För att lyckas med det är det viktigt synliggöra alla led i vår styrkedja och att ha en god kommunikation. På våra förskolor, skolor och fritidshem arbetar personalen ständigt med att uppnå en ökad kvalitet på undervisningen och därmed medverka till våra barns och elevers progression och ökad kunskapsutveckling. En viktig pedagogisk riktning är att använda sig av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och skapa tillgängliga lärmiljöer i hela verksamheten. Vårt arbete i hela förvaltningen bedrivs utifrån ett salutogent och relationellt förhållningssätt där barn- och elevhälsoarbetet är en del av det främjande och förebyggande arbetet i vår kärnverksamhet.

Våra verksamheter

Förskola

Under senaste åren så har vi i förskolan haft extra fokus på empatiskt ledarskap, språkutvecklande arbetssätt samt specialpedagogik för lärande i förskolan. Vi ser hälsa och välbefinnande som en förutsättning för utveckling och lärande och utgår ifrån ett salutogent och relationellt perspektiv i när det gäller lärmiljö och undervisning. Vi strävar mot en likvärdig förskola för alla barn samt ett systematiskt barnhälsoarbete med fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med tidiga insatser.

 

Förskolornas pedagogiska verksamhet präglas av barnens nyfikenhet, intresse och lusten till att lära. Verksamheten strävar efter att skapa trygga och utforskande miljöer, där alla barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Inom förskolorna arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet, glädje och engagemang.

Grundskola

I våra grundskolor arbetar vi ständigt med att uppnå en ökad kvalitet på vår verksamhet och därmed medverka till att våra elever når än bättre kunskapsresultat. Vår pedagogiska riktning är att använda sig av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, en differentierad undervisning samt att skapa tillgängliga lärmiljöer i hela verksamheten. Vi har fokus på att öka trivsel och närvaro genom ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete. Skolorna har olika utvecklingsområden som har sin grund i det systematiska kvalitetsarbetet som sker på skolnivå.

Möt våra medarbetare

Malin Svensson

Rektor
 

(Klicka för mer information)

Medarbetare

Emma Krantz

Lärare
 

(Klicka för mer information)

Medarbetare

Johan Rudolfsson

Lärare i fritidshem
 

(Klicka för mer information)

Medarbetare

Mårten Petersson

Lärare i fritidshem
 

(Klicka för mer information)

Sök lediga jobb

Modersmålslärare med studiehandledningsuppdrag i albanska

Enheten för flerspråkighet och integration, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-12-18


Lärare Sv/So till Våxtorpskolan

Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Våxtorpsskolan F-6, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-12-10