Om Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en bred förvaltning som ansvarar för tre, stora verksamhetsområden. Samhällsutveckling är en motor inom samhällsbyggnadsprocessen med myndighetsutövning inom miljö, plan och bygg samt både den långsiktiga och kortsiktiga fysiska planeringen. Samhällsservice samlar en stor del av den kommunala servicen när det gäller avfallshantering, leverans av mat till både skola och särskilda boenden/hemtjänst, skötseln av den offentliga miljön samt kommunens fordonsorganisation och sist men inte minst Räddningstjänsten som ser till att kommunen är väl rustade att hantera bland annat olyckor.

Mål och vision

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsidé är en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess, från idé till daglig drift. Det innebär att ledningen och samordningen av den fysiska planeringen och förvaltningen av densamma när det är färdigbyggt ska hanteras hos oss.

 

 

Organisationskultur

Det är viktigt att vi upprätthåller en hög servicenivå och att arbetet präglas av ett invånarperspektiv i alla frågor. Vi tror på att delaktighet föder engagemang och att alla medarbetare har ett ansvar att göra varandra lite bättre. Det är viktigt att vi alla tar initiativ och vågar.

 

 

 

 

 

Våra verksamheter

Samhällsutveckling

Samhällsutveckling består av fyra olika enheter:

Driftenheten

Driftenheten som, i huvudsak, sköter gator och offentlig miljö i Laholms kommun. Driftenheten är gänget som bland annat ser till att den fina stadsparken, de spännande lekplatserna och den härliga sandstranden är trivsamma platser.

Miljöenheten

Miljöenheten ansvarar för att, på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden, bedriva tillsyn, prövning samt rådgivning med stöd av cirka 15 lagstiftningar däribland livsmedelslagen, miljöbalken, alkohol- och tobakslagen samt hälsoskyddslagstiftningen. En viktig uppgift för enheten är att delta i kommunens planeringsprocess så att miljöfrågorna kommer med i planeringen och att kommunens mål och vision uppnås.

Plan- och exploateringsenheten

Plan- och exploateringsenheten ansvar för en enhetlig fysisk planering av kommunen. På enheten skapar, utvecklar och driver vi processer som möjliggör en effektiv plan- och exploateringsprocess.

Byggnadsenheten 

Byggnadsenheten ansvarar över kommunens kart- och mätverksamhet samt kommunens bygglovshantering. Enhetens bygglovgrupp handlägger bygglov, rivningslov, marklov, startbesked och svarar för tillsynen enligt plan- och bygglagen.

Samhällsservice

Samhällsservice består av:

Måltidsenheten

Måltidsenheten strävar efter att servera näringsrika och hållbara måltider, allt från producent- till mottagarled, och att skapa glädje och förväntningar kring en måltid.

Transport- och fordonsenheten

Transport- och fordonsenheten ansvarar bland annat för hantering av flertalet fordon i Laholms kommuns förvaltningar avseende olika former av leasing, inventering, avyttring av fordon, service och tillsyn. Utöver fordon så är Centralförrådet och samordning av mattransporterna i kommunen också en del av enhetens ansvar.

Avfallsenheten

Avfallsenheten ansvarar för hanteringen av kommunalt avfall enligt gällande regelverk. Att gå från avfall till resurs är vår inriktning och våra mål är minskade avfallsmängder, ökad återvinning och återanvändning av produkter samt förbättra och utveckla avfallshanteringen.

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens uppgift är att skapa en trygg och säker kommun genom att förebygga risker för brand och andra olyckor. När larmet går finns ca 20 deltidsbrandmän i beredskap dygnet runt. Genom tillsyn och utbildningsinsatser skyddas liv och egendom.

Möt våra medarbetare

Agnes Marklund

Översiktsplanerare
 

(Klicka för mer information)

Sök lediga jobb

RIB Brandmän, Räddningstjänstpersonal i beredskap sökes till Laholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänst, Laholm
Sista ansökningsdatum 2024-01-08


Lokalansvarig sökes till Laholms kommun

Kommunstyrelsens förvaltning, Planering och exploatering, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-12-10